Disclaimer

Disclaimer Bingo Pizza

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website van Bingo Pizza. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Bingo Pizza deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. De foto’s op de website kunnen verschillen met de werkelijkheid. Bingo Pizza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Informatie van derden
Bingo Pizza is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.bingopizza.sr door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. 
Bingo Pizza is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. 

Internet orders
Internetorders worden bezorgd vanaf een half uur na openingstijd en internetorders voor directe bezorging kunnen worden gedaan tot een half uur voor sluitingstijd. De bezorgtijd na een bevestigde bestelling bedraagt 30-45 minuten. Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 -45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald. Controleert u dus altijd gelijk bij ontvangst.
De vestiging van Bingo Pizza aan de Mr.J. Lachmonstraat 9 in Paramaribo is op maandag tot en met zaterdag geopend vanaf 09.00 uur en tot minimaal 23.00 uur en op de vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur. Het filiaal aan de Kwattaweg is van zondag tot en met donderdag geopend van 16.00 uur en tot minimaal 23.00 uur en op de vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur. Bingo Pizza is elke dag open.
Via internet kunt u een timeorder plaatsen tot maximaal 12 uren voor take out en delivery. Voor bezorging op andere tijden/ dagen dient u telefonisch contact op te nemen met onze vestiging.

Bij het bevestigen van een bestelling kan de klant de bestelling annuleren indien deze de status heeft van pending. Zodra de status veranderd in processing, kunt u uw bestelling niet meet afzeggen.
Uit veiligheidsoverwegingen heeft de bezorger maximaal Srd 10,00 wisselgeld. 

Eigendom
Alle rechten op Bingo Pizza en alle informatie op deze website berusten volledig bij Bingo Pizza, haar partners en adverteerders. Bingo Pizza behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Bingo Pizza, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van Bingo Pizza geldt: © 2014 Bingo Pizza, Suriname.

Informatie 
Bingo Pizza en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van Bingo Pizza zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Bingo Pizza. Het is niet toegestaan informatie die van Bingo Pizza wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

Gebruiksrecht 
Bingo Pizza verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Bingo Pizza te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Bingo Pizza te kunnen raadplegen of Bingo Pizza in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Bingo Pizza te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Bingo Pizza worden ontsloten. Bovendien is het verboden Bingo Pizza – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Bingo Pizza voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren. 

Beveiliging
Bingo Pizza spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Bingo Pizza achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Bingo Pizza te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Bingo Pizza staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Bingo Pizza is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Bingo Pizza sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Bingo Pizza, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Bingo Pizza of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Bingo Pizza, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Bingo Pizza te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bingo Pizza.

Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of aan de andere kant niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijke intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Bingo Pizza gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Bingo Pizza worden uitsluitend beheerst door het Surinaams recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Paramaribo, Suriname.