Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop  Bingo Pizza

Algemene Voorwaarden van Bingo Pizza, gevestigd te Paramaribo, Suriname. 
Versie geldig vanaf 1 juli 2011.

Artikel 1. Algemeen
1.1       Onder ‘Bingo Pizza’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Bingo Pizza.
1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bingo Pizza voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Bingo Pizza voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bingo Pizza erkend.
1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Bingo Pizza.
2.2       Overeenkomsten tot levering van pizza’s binden Bingo Pizza eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Bingo Pizza of een door Bingo Pizza verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Bingo Pizza en afnemer hieraan gebonden.
2.4       Aanbiedingen van Bingo Pizza gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5       Bingo Pizza kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Surinaamse Dollars (SRD) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (OB).
3.2       Bingo Pizza garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van deze niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, valuta koerswijziging,stijging wereld marktprijzen.
3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, valuta koerswijziging, stijging wereldmarktprijzen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1       De bestelde pizza’s worden deze direct na bestelling gebakken en daarna verzonden. Voor het bezorgen van bestelde kan Bingo Pizza bezorgingskosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Bingo Pizza bekende besteladres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het besteladres bevindt.
4.2       De afnemer dient voor ontvangst van de producten contant te betalen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de bestelde producten  voor rekening en risico van de afnemer zijn.
4.4       Aan de leveringsplicht van Bingo Pizza zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bingo Pizza geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen terugrijkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde producten geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1       Een door Bingo Pizza opgegeven levertijd (30-45 minuten) is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Bingo Pizza zijn, waarna Bingo Pizza zal trachten om binnen 30- 45 minuten te doen plaatsvinden.
5.2       In het kader van de regels van de koop via de website (www.bingopizza.sr) zal Bingo Pizza (opdrachtnemer) bestellingen (na bevestiging) met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30- 45 minuten uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 10 minuten na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1       Onverminderd de rechten van Bingo Pizza op basis van de wet is Bingo Pizza gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke/telefonische  verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bingo Pizza omstandigheden ter kennis komen die Bingo Pizza goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Bingo Pizzabij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Bingo Pizza zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bingo Pizza bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3       Indien blijkt dat de verstrekte klantgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, behoudt Bingo Pizza het recht  om de klant op de blacklist te plaatsen.

Artikel 7. Overmacht
7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Bingo Pizza geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Bingo Pizza en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Bingo Pizza de verbintenis had moeten nakomen.
7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bingo Pizza niet mogelijk is langer duurt dan 2 uren zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4       Indien Bingo Pizza bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1       Bingo Pizza biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten , zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2       De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bingo Pizza deze gebreken onmiddellijk schriftelijk/ dan wel telefonisch te melden aan Bingo Pizza. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal een half uur na  levering aan Bingo Pizza telefonisch worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in ongebruikte staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4       Indien klachten van de afnemer door Bingo Pizza gegrond worden bevonden, zal Bingo Pizza naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke/ telefonische regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bingo Pizza en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Bingo Pizzavoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5       Bingo Pizzais niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bingo Pizza in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bingo Pizza en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een PIN-transactie of contant in de zaak/ of contant plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1     De eigendom van alle door Bingo Pizz aaan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bingo Pizza zolang de afnemer de vorderingen van Bingo Pizza uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bingo Pizza wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
10.2     De door Bingo Pizza geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bingo Pizza of een door Bingo Pizza aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bingo Pizza haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bingo Pizza zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy
11.1     Bingo Pizza respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Bingo Pizzaniet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2     Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Bingo Pizza kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Bingo Pizza(en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Bingo Pizza. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Bingo Pizza is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bingo Pizza, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bingo Pizza is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3     Bingo Pizza verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Bingo Pizzageen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Bingo Pizza geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Bingo Pizza en/of haar leveranciers.
12.2     Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bingo Pizza is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
14.1     De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar Bingo Pizza’s Customer Care helpdesk op info@bingopizza.sr , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2     De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde onafhankelijke rechter.